top of page
Østensjøporten-STØ-714_1759400205.jpg

Uke 7 - Naboinformasjon 14

Publisert: 12.02.23

Hei,

 

Til informasjon vil det fortsatt pågå kortere intervaller ifm. pigging av fjell ifm. sluttføring av utomhus arbeider frem til utgangen av mars

Uke 4 - Naboinformasjon 13

Publisert: 22.01.23

Ifm. med pigging av fortau og kabelgrøft vil det i perioden 23.01.24 til 06.02.24 foregå støyende arbeid. Beklager de ulemper dette skulle medføre. 

Bildet østensjø.jpg

Uke 1 - Naboinformasjon 12

Publisert: 05.01.2024

Ifm. fjerning av eksisterende kranfundament vil det i perioden 08.01.2024 t.o.m 22.01.2024 foregå støyende arbeider ifm. skjæring og pigging i tidsrommet kl. 08.00-17.00. Beklager de ulemper dette skulle medføre

 

Uke 51 - Naboinformasjon 11

Publisert: 22.12.23

Informasjon om bygge- og anleggsstøy – Gnr/bnr: 163/83 Bogerudveien 15A med flere

Bogerudveien 15A - Østensjøporten -Fjerning av kranfundament

Antatt ferdigstillelsesdato 16.01.2024

Østensjø1.png

Informasjon om bygge- og anleggsstøy

Fjerning av kranfundament av armert betong. Det skal benyttes gravemaskin med pigghammer samt sag for skjæring av armeringsjern.
Arbeidene vil foregå i tidsrommet 08.00 til 17.00 med 1 time pause midt på dagen (1100-1200).
Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.  

 

Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 02.01.2024 til 16.01.2024 i tidsintervallene kl.

08:00-17:00

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

  • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.

  • Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider.

  • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

Fast pause daglig fra 1100 til 1200

 

Arbeider som foregår utenfor tidsintervaller det er gitt dispensasjon for kan også oppleves som støyende uten at det er i strid med støyforskriften.

 

Vi vil holde deg oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende på følgende måter:

  • E-post, brev/personlig informasjon til de mest berørte naboene

 

Nabokontakt ved anleggsstedet er

Ole Kristian Bjørklund

ole.kristian@blakergm.no

902 43 028

 

Byggherre/tiltakshaver

Neptune Properties AS 991975381

Kontaktperson i selskapet

Pernille Stang Hox

pernille.stang.hox@neptuneproperties.no

41 55 13 14

 

Entrepenør/utfører på anlegget

Blaker Gårdsmiljø AS 994016776

Kontaktperson i selskapet

Henrik Lia

lhenrik@blakergm.no

+4793641995

 

Regelverk

Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det foreligger andre særlige grunner.

Det er stilt krav til følgende vilkår i dispensasjonen:

  • Arbeidene må gjennomføres som beskrevet i søknad.

  • Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for omgivelsene.

  • Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak. Bydelen skal ha kopi av gjeldende naboinformasjon.

  • Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.

  • Det skal tilbys alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

  • Det må legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen ved kontinuerlige sterkt støyende arbeider kl. 08-17 og minst to pauser à 1 time ved sterkt støyende arbeider utover kl. 17. Pausene må være planlagt til en forutsatt tid.

Du kan kontakte Bydel Østensjø på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes fra kommunens e-Innsyn.

Østen1.png
Østen2.png

Uke 46 - Naboinformasjon 10

Publisert: 20.11.23
Nett 1.png

Uke 47-48 - Naboinformasjon 9

Publisert: 14.11.23

Hei,

I løpet av uke 47 vil begge byggene være tette og hovedmengden med arbeid vil pågå inne i byggene. På hus syd har vi startet med utvendig kledning, dette arbeidet vil pågå utover vinteren på begge bygg. 

I uke 47 vil det pågå gravearbeider i krysset mellom byggene, det vil bli mulighet til å passere men det vil dessverre bli noe begrenset i perioder. I starten av uke 48 skal kranen demonteres, dette gjøres med en mobilkran. Denne blir stående i krysset,  vi holder veien oppe slik at det trygt kan passeres. Denne operasjonen vil ta 3 dager. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Uke 3- Naboinformasjon 8

Publisert: 06.09.23

Hei,

 

Vi tenkte at det var på tide med en liten oppdatering igjen nå som sommeren er over.

Ferdigstillelsen av råbyggene går som planlagt, og bygg a vil være ferdig i slutten av September og bygg b i slutten av Oktober.

Nå som råbyggsfasen begynner å nærme seg slutten på bygg a, så vil arbeidene med å lukke bygget starte. Dette innebærer montering av yttervegger, vinduer, dører og tett tak. Dette er arbeider som vil pågå frem til November/Desember måned.

I bygg b så kommer ferdigstillelsen av råbygget i slutten av Oktober. Så fort dette er ferdig så vil vi starte med montering av yttervegger, vinduer, dører og tett tak. Dette er arbeider som vil pågå ut Desember måned.

Ved bygg nord (bygget ved fotballbanen) mellom bygget og Bogerudveien, så vil vi starte med å pigge litt fjell. Arbeidene er planlagt fra midten av neste uke (uke 37) og frem til slutten av uke 38. Det kan selvsagt forekomme uforutsette ting som kan gjøre at dette vil ta noe lenger tid. Vi tar forbehold om dette.

Godkjenning for disse arbeidene er gitt av Bydelslegen. Arbeidene vil pågå i tidsrommet fra kl. 8 – 17 fra mandag til fredag.

I dette tidsrommet vil det være støyende arbeider.

 

Vi beklager dette.

Uke 27

Publisert: 03.07.3023

Nå som sommeren er godt i gang så tenkte vi det var på tide med en ny oppdatering fra prosjektet.

Kjeller etasjen er nå ferdig støpt og vi er nå i full gang med å reise byggene i syd (bygg A) og nord (bygg B).

 

Selve byggeplassen vil bli stengt i uke 29 og 30.
Fra og med uke 28 og frem til uke 32 så er det planlagt gravearbeider i gata for å etablere nytt vann innlegg til bygget. I dette tidsrommet så kan gata bli stengt for gjennomkjøring.

Fra uke 31 så vil arbeidene på byggeplassen starte opp igjen. Vi vil da fortsette med å reise byggene. Råbygget for bygg A er planlagt ferdigstilt i slutten av september og vi vil da starte opp for fullt med å lukke bygget og starte opp med innvendig arbeider. Når det gjelder bygg B så er råbygget planlagt ferdigstilt i slutten av oktober og da vil arbeidene med å lukke bygget og starte opp med innvendig arbeider her også.

Det vil også pågå noe grovdandering av terrenget rundt bygget i dette tidsrommet frem til jul.

 

I hovedsak så vil arbeidene pågå fra kl. 7 – 19 fra mandag til og med lørdag.

Det kan selvsagt oppstå situasjoner som gjør at vi må arbeide noe lenger til tider.

God sommer!

Naboinformasjon 6

05/01/23

Nå som arbeidene med å rive det gamle bygget er ferdigstilt så har vi nå så vidt kommet i gang med grunnarbeidene på tomta.

Arbeidene vil bestå av massehåndtering, inn og utkjøring av masser, sprenging og noe pigging. Dette er arbeider som kan virke støyende til tider. Dette vil pågå fra mandag til fredag fra kl. 7 – 19.

Vi håper å kunne ferdigstille store deler av disse arbeidene i løpet av februar måned. I forkant av sprengningsarbeidene så vil Multiconsult etablere rystelsesmålere på de byggene som er aktuelle for dette. Så fort disse arbeidene er ferdig så starter vi opp med betongarbeidene og etablering av tårnkran.

 

Betongarbeidene vil pågå til utpå sommeren og da vil vi sende ut en ny oppdatering om hva som vil skje i tiden fremover.

Når det gjelder etableringen av brakkeriggen så har Vann- og avløpsetaten og Elvia gitt oss tillatelse til å hente strøm og vann fra motsatt side av veien. Så arbeidene med dette er nå i gang og de håper å få ferdigstilt dette i løpet av neste uke (uke 2).

bottom of page